Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647420

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1918/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. w W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... października 2009 r. Nr... w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej na realizację projektu postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym tj. zwolnienia od kosztów sądowych;

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... października 2009 r. P. w W. - dalej: skarżący, złożył - na urzędowym formularzu PPPr - wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W jego uzasadnieniu wskazano, iż skarżący jest ogólnopolskim... - związkiem stowarzyszeń..., którego celem jest organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego,.... Skarżący jest podmiotem o charakterze niezarobkowym, a ewentualny dochód uzyskiwany z posiadanego przez Związek majątku lub działalności gospodarczej służy realizacji jego celów statutowych, podobnie zresztą jak uzyskiwane dotacje z budżetu państwa. Ponadto wskazano, iż na rachunkach bankowych posiada zgromadzone środki pieniężne w kwocie... zł oraz... EURO, które pochodzą z otrzymanych dotacji na realizację powierzonych zadań w ramach zawartych umów z... i przeznaczone są na pokrycie kosztów tych zadań.

Z uwagi na to, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącego, zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2009 r. wezwano go do złożenia dodatkowych informacji poprzez nadesłanie stosownych dokumentów i oświadczeń, w terminie siedmiu dni pod rygorem ujemnych skutków prawnych.

Wezwanie Sądu zostało doręczone w dniu 21 grudnia 2009 r.

Na wniosek skarżącego zawarty w piśmie z dnia 28 grudnia 2009 r. skarżącemu przedłużono termin uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy do dnia 10 stycznia 2010 r.

Do dnia dzisiejszego skarżący nie uzupełnił wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - dalej ustawy p.p.s.a. - ponoszenie przez Strony kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Przyznanie prawa pomocy ze środków publicznych jest instytucją wyjątkową i następuje tylko w przypadkach określonych w cytowanej ustawie, po spełnieniu przez stronę określonych przesłanek. Przesłanki te są każdorazowo odnoszone do stanu majątkowego osoby ubiegającej się o przyznanie rzeczonego prawa.

Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy p.p.s.a. - prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...). W myśl art. 245 § 1 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Zgodnie z § 3 powołanego przepisu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...).

Prawo pomocy w zakresie częściowym, zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 ustawy p.p.s.a., może być przyznane osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Określenie "gdy osoba wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Osoba ubiegająca się o zwolnienie powinna zatem we wniosku o przyznanie prawa pomocy zawrzeć oświadczenie zawierające prawdziwe i dokładne dane o majątku i dochodach. W przeciwnym razie sąd, zgodnie z art. 255 cytowanej ustawy, wezwie ją do złożenia dodatkowego oświadczenia, na podstawie którego będzie mógł dokonać oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy. Oświadczenie ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy jest nieodzowną przesłanką, po weryfikacji zawartych w nim danych, przyznania zwolnienia od kosztów sądowych.

W sprawie skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy nie przedstawił w sposób wystarczający swojej sytuacji majątkowej i dochodów, w szczególności danych dotyczących posiadanego majątku, stanu zatrudnienia, wysokości otrzymanych dotacji, wysokości wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej, wysokości zysku w roku 2009, a wezwanie do podania dodatkowych informacji pozwalających na prawidłową ocenę jego sytuacji finansowej nie zostało wykonane. W tej sytuacji nie można było ustalić jak w rzeczywistości wygląda sytuacja materialna skarżącego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.