Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647418

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
V SA/Wa 1915/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi H. B. na informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (. Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w...) z dnia... maja 2009 r. znak:. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła za pośrednictwem Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skargę zaadresowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na informację Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... maja 2009 r. znak:. Do skargi dołączono dowód uiszczenia stałego wpisu sądowego na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Skarga na ww. informację z dnia 5 maja 2009 r. wraz z odpowiedzią na skargę skierowana została przez organ administracyjny zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W dniu 23 grudnia 2009 r. skarżąca uiściła na rachunek bankowy tut. Sądu kwotę... zł tytułem wpisu sądowego należnego w sprawie. Pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. strona skarżąca zwróciła się o przywrócenie terminu do uiszczenia stałego wpisu sądowego w sprawie. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż w toku postępowania administracyjnego złożono - zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonym piśmie - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym rozpatrywany był wniosek o przyznanie pomocy. Następnie wobec braku odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w terminie 60 dni, złożona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który jest właściwy miejscowo dla. Oddziału Regionalnego ARiMR. Nadto wskazano, iż z treści przepisu art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 nr 64, poz. 427 ze zm.), który to przepis stanowi podstawę zaskarżenia do Sądu informacji o odmowie przyznania pomocy, nie wynika aby organem właściwym do rozpoznania zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa był Prezes ARiMR.

Postanowieniem z 27 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu.

Strona złożyła zażalenia na powyższe postanowienie, a w dniu 23 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem o sygn. akt II GZ 64/10 uchylił zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 cytowanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Należy zgodzić się ze skarżącą, że w czasie postępowania dotyczącego ewentualnego przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych, organ w informacji o odmowie przyznania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstwa rolnych" zawarł pouczenie mogące wprowadzić w błąd co do możliwości skorzystania z drogi sądowej. To błędne pouczenie mogło skutkować skierowaniem skargi oraz uiszczeniem wpisu sądowego do niewłaściwego Sądu I instancji.

W ocenie Sądu przedstawione przez stronę okoliczności uprawdopodabniają brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżąca spełniła również pozostałe przesłanki warunkujące skuteczność wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.