Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050986

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 1901/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska (spr.).

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania środków finansowych z budżetu UE;

1.

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR we (...) z dnia (...) marca 2014 r. o nr (...);

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;

3.

zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz (...) Sp. z o.o. w (...) kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we (...) decyzją z dnia (...) stycznia 2009 r. przyznał spółce (...) sp z o.o. (...) (decyzją Marszałka Województwa (...) z dnia 18 lipca 2008 r. wpisanej do rejestru grup producentów rolnych w kategorii produktu: nasiona roślin oleistych) pomoc finansową w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętą PROW na lata 2007 - 2013, na okres od 18 lipca 2008 r. do 17 lipca 2013 r.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Grupa złożyła do (...) Oddziału Regionalnego Agencji wniosek o płatność za okres od 18 lipca 2012 r. do 17 lipca 2013 r. - to jest za 5 rok korzystania z pomocy. Do wniosku załączone było zaświadczenie marszałka województwa o wpisie Grupy do rejestru grup producentów rolnych w kategorii produktu: nasiona roślin oleistych z dnia 17 lipca 2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we (...) wydał decyzję o przyznaniu spółce środków z tytułu pomocy za okres od 18 lipca 2012 r. do 17 lipca 2013 r. - to jest za 5 rok działalności.

W dniu 5 grudnia 2013 r. do (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we (...) wpłynęło pismo Marszałka Województwa (...) (z dnia 2 grudnia 2013 r.) informujące o zmianach w Rejestrze Grup Producentów Rolnych, m. innymi o wykreśleniu z dniem (...) października 2013 r. z tego rejestru (...) sp. z o.o. Wobec powyższego, wskazując jako podstawę art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a., Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji postanowieniem z (...) lutego 2014 r. wznowił z urzędu postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną Dyrektora z dnia (...) listopada 2013 r. a następnie decyzją z dnia (...) marca 2014 r./ nr (...) uchylił decyzję z dnia (...) listopada 2013 r. i odmówił przyznania środków z tytułu pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej PROW na lata 2007 - 2013, w okresie od 18 lipca 2012 r. do 17 lipca 2013 r.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 550 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pomoc jest udzielana Grupie wpisanej do rejestru grup producentów rolnych. W rozpoznawanej sprawie od dnia (...) października 2013 r. (...) sp. z o.o. jest już z tego rejestru wykreślona. W decyzji z dnia (...) listopada 2013 r. pomoc została zatem przyznana Grupie nie spełniającej warunku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. Ujawnienie tej istotnej dla sprawy nowej okoliczności w dniu 5 grudnia 2013 r. stanowiło przyczynę wznowienia postępowania.

W odwołaniu z dnia 25 marca 2014 r. (...) sp. z o.o. w (...) zajęła stanowisko, iż zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - warunkiem przyznania Grupie środków z tytułu pomocy finansowej nie jest posiadanie przez nią wpisu do rejestru grup producentów rolnych w dniu wydania decyzji o przyznaniu środków, lecz prowadzenie przez nią działalności w kolejnych 12 miesiącach liczonych od dnia wydania decyzji o wpisie Grupy do rejestru - tu w piątym roku działalności, t.j. w okresie od 18 lipca 2012 r. do 17 lipca 2013 r., który to warunek Spółka spełniła. Spółka podkreśliła, iż zaświadczenie marszałka województwa o wpisie Grupy do rejestru grup producentów rolnych, wymagane przy wniosku o płatność, zachowuje ważność przez 3 miesiące, dlatego też rzadko zachowuje ważność do momentu wydawania decyzji o przyznaniu środków.

Decyzją z dnia (...) maja 2014 r., nr (...), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia (...) marca 2014 r.

W uzasadnieniu swej decyzji organ II instancji podzielając stanowisko Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR wskazał, iż z brzmienia § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. jednoznacznie wynika, że roczne płatności wypłacane są tylko takiej Grupie, która jest wpisana do rejestru. Zdaniem Prezesa, w sytuacji niespełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia brak jest w ogóle możliwości zastosowania jego § 6.

W skardze z dnia 18 czerwca 2014 r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2014 r., nr (...),(...) sp. z o.o. w (...) wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej i zasądzenie kosztów postępowania.

Zaskarżonej decyzji Spółka zarzuciła niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 550 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a także art. 35 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz ROW - poprzez odmowę przyznania środków z tytułu pomocy finansowej za piąty rok korzystania z niej, pomimo realizowania przez Grupę w tym okresie celów wynikających z przepisów prawa i spełnienia wszystkich przesłanek do otrzymania pomocy.

W skardze zarzucono organowi także naruszenie następujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:

110, 151 § 1 pkt 2 w zw. z 145 § 1 pkt 1 pkt 5 oraz 149 § 1 w zw. z 145 § 1 pkt 1 pkt 5.

W uzasadnieniu skargi Skarżąca rozwinęła argumentację przedstawioną w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sprowadzają się do kontroli działalności organów administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną.

Dokonując wykładni odmiennie interpretowanych przez Strony postępowania przepisów § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 550 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Sąd zajmuje następujące stanowisko:

Pomoc udzielana Grupom producentów rolnych na okres 5 lat w oparciu o przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r., co jednoznacznie wynika z jego treści, może być udzielona wyłącznie Grupie wpisanej do rejestru grup producentów rolnych.

Natomiast uregulowane w § 6 rozporządzenia roczne płatności obejmujące okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez Grupę (liczone od dnia wydania decyzji o jej wpisie do rejestru) mogą być udzielane tylko Grupie, która przez cały czas prowadzenia tej działalności (kolejno przez 5 lat) była wpisana do rejestru grup producentów rolnych i która zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie dołączyła do wniosku o roczną płatność.

Takie rozumienie powyższych przepisów prowadzi do wniosku, iż bezspornie decyzje przyznające Grupom kolejne roczne płatności w oparciu o przepis § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. za pierwsze cztery lata działalności mogą zapaść tylko w stosunku do Grup, które w dacie wydawania tych kolejnych decyzji przyznających roczne płatności (tekst jedn.: za 1, 2, 3 i 4 rok prowadzenia działalności) wpisane były do rejestru.

Odmiennie natomiast sytuacja kształtuje się w stosunku do Grup (jak w rozpoznawanej sprawie) ubiegających się o roczne płatności za ostatni, to jest 5 rok działalności - po zakończeniu działalności przewidzianej w zatwierdzonym przez Marszałka Województwa planie działania.

Zgodnie z wymogiem z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. muszą one figurować w rejestrze grup producentów rolnych prowadzonym przez Marszalka Województwa w dniu składania wniosku o przyznanie rocznej płatności za 5 rok działalności, jednakże - zdaniem Sądu - z obowiązujących przepisów nie można wyprowadzić wniosku, iż w tym rejestrze powinny się znajdować co najmniej do dnia wydania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji o przyznaniu tej płatności, pomimo zaprzestania działalności, dla której przyznana została pomoc udzielana Grupom producentów rolnych na okres 5 lat w oparciu o przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Przyjęcie innej wykładni stałoby w sprzeczności z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).

Grupa producentów rolnych (art. 3 ust. 1) prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną m. innymi pod warunkiem, że działa na podstawie statutu lub umowy zwanych "aktem założycielskim", spełniających określone (art. 4) wymagania.

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę Grupy stwierdza w drodze decyzji administracyjnej spełnienie przez grupę warunków do jej uznania i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup (art. 7 ust. 1) na wniosek Grupy, do którego m. innymi załączony jest (art. 8) jej akt założycielski i plan działania, zgodny z aktem założycielskim.

Plan działania musi być opracowany na okres 5 lat i uwzględniać cele sprecyzowane w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych tj.: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawę efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentrację podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych, a także ochronę środowiska naturalnego.

Z zakończeniem realizacji 5 - letniego planu działania zgodnego z aktem założycielskim Grupy oraz z dniem złożenia przez Grupę wniosku o roczną płatność za 5 rok działalności - traci cechę obligatoryjności wymóg posiadania przez Grupę wpisu do rejestru grup producentów rolnych.

W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we (...) decyzją z dnia (...) stycznia 2009 r. przyznał spółce (...) sp. z o.o. w (...) pomoc finansową w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętą PROW na lata 2007 - 2013, na okres od 18 lipca 2008 r. do 17 lipca 2013 r., a zatem ostatnim dniem realizacji planu działania zgodnego z aktem założycielskim Grupy był dzień 17 lipca 2013 r. Na ten dzień Grupa figurowała w rejestrze, co potwierdzało zaświadczenie z tej daty (ważne 3 miesiące), które zostało dołączone do wniosku o płatność za 5 rok działalności. Spełnione zostały zatem warunki z § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Stojąc na zaprezentowanym wyżej stanowisku Sąd wskazuje także, iż w państwie prawa o tym, czy decyzja jest dla Strony pozytywna nie może przesądzać jedynie przypadkowy układ dat podejmowania decyzji przez jego różne organy. Wniosek o płatność za ostatni rok działalności Grupa złożyła w dniu 14 sierpnia 2013 r. a zatem Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji (zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r.) winien był wydać decyzję o przyznaniu środków z tytułu pomocy finansowej za okres od 18 lipca 2012 r. do 17 lipca 2013 r. najdalej do dnia 14 listopada 2013 r. Uczynił to w dniu (...) listopada 2013 r.

Grupa została wykreślona z rejestru grup producentów rolnych przez Marszałka Województwa (...) decyzją z dnia (...) października 2013 r.

Już samo porównanie dat wskazuje, iż równie prawdopodobne było przyznanie Grupie płatności decyzją Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR przed ta datą ((...) października 2013 r.). W ocenie Sądu to także podważa prezentowane w zaskarżonej decyzji stanowisko organu.

Niezależnie od przedstawionej wykładni przepisów rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r. Sąd podnosi, iż każda osoba lub organ ma wgląd do rejestru grup producentów rolnych, bowiem dostęp do niego jest pełny i niczym nieograniczany. W tej sytuacji w przyszłości rozważenia wymagałoby, czy po wydaniu przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji o przyznaniu Grupie środków za 5 rok jej działalności powoływanie się przez organ na otrzymanie od Marszałka Województwa informacji o wykreśleniu tej Grupy z rejestru przed datą decyzji przyznającej środki spełnia przesłankę z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.

W toku ponownego rozpoznawania sprawy organ winien uwzględnić przedstawione w niniejszym uzasadnieniu stanowisko Sądu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, art. 152 oraz art. 200 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.