Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647403

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2009 r.
V SA/Wa 19/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sędziowie WSA:-Jolanta Bożek (spr.),-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2009 r. sprawy ze skargi M. A. na postanowienie Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie płatności obszarowych oraz umorzenia postępowania I instancji; postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zasądzić od Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARIMR w W. na rzecz M. A. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec cofnięcia przez Skarżącego, pismem z dnia 21 lipca 2009 r. (wpływ do Sądu dnia 22 lipca 2009 r.), skargi na postanowienie Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARIMR w W., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając cofnięcie skargi za skuteczne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.