Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647402

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 marca 2010 r.
V SA/Wa 1899/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.R. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A.M. zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2009 r. wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 złotych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczone zostało skarżącemu w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. w zw. z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. Sygn. akt P 13/05 (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r. nr 38 poz. 268) w dniu 18 stycznia 2010 r. W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Pismem z dnia 26 lutego 2010 r. skarżący cofnął skargę.

Mając na uwadze, iż skarżący pomimo wezwania nie uiścił należnego wpisu sądowego w sprawie, uznać należało, że skarga nie została skutecznie wniesiona do tut. Sadu. Tym samym skarżący nie mógł skutecznie cofnąć skargi, bowiem z uwagi na brak wpisu podlega ona odrzuceniu na etapie wstępnej oceny wymogów formalnych skargi.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.