Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647398

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1893/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sędziowie WSA:-Krystyna Madalińska-Urbaniak,-Beata Krajewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi Podstawowej Szkoły (...) w K. (...) na informację M. Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia pozostawić skargę bez rozpoznania

Uzasadnienie faktyczne

Podstawowa Szkoła (...) w K. (...) w dniu 3 grudnia 2009 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia (...) listopada 2009 r., nr (...), informujące o negatywnym rozpatrzeniu protestu Szkoły z 13 października 2009 r. dotyczącego odrzucenia jej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM) pt "Środowisko dydaktyczne mecenasem wyrównywania szans edukacyjnych."

Podstawę wniesienia skargi stanowi art. 30c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).

Do skargi Podstawowa Szkoła (...) w K. (...) dołączyła jej odpis, kopię wniosku o dofinansowanie projektu oraz informacją w przedmiocie oceny projektu, kopię protestu i informacji o wynikach procedury odwoławczej oraz dowód uiszczenia wpisu od skargi.

Do skargi nie został dołączony dokument, z którego wynikałoby umocowanie dla Dyrektora Szkoły do podpisania i wniesienia skargi oraz do reprezentowania Szkoły w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dokument ten nie został dołączony do akt sprawy do dnia rozprawy pomimo wezwania Skarżącej przez Sąd do uzupełnienia tego braku.

Fakt ten jest w sprawie bezsporny, bowiem został potwierdzony w toku rozprawy przez Skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) reguluje postępowanie sądowo-administracyjne wywołane dopuszczalnymi w oparciu o jej przepisy skargami niejednokrotnie odmiennie od ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosowanie tych odmiennych regulacji napotyka na trudności wynikające między innymi z techniki legislacji polegającej na tym, iż niektóre przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają zastosowanie wprost, inne ulegają modyfikacji a niektóre w ogóle nie mogą być stosowane (szerzej M. Szubiakowski w "Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach", Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4, str. 31 - 40, 2009 r.).

Art. 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy. Poza jednoznacznym wyłączeniem wskazanych przepisów p.p.s.a., ustawodawca w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawarł przepisy szczególne, wyłączające w niektórych przypadkach stosowanie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, pomimo że nie zostały one wymienione w art. 30e.

Zgodnie z art. 30c. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przy czym skarga ta winna zostać wniesiona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sygn. II GSK 1013/09, winien jednak mieć zastosowanie art. 49 p.p.s.a. dający stronie możliwość uzupełnienia lub poprawienia pisma w razie niezachowania jego warunków formalnych.

Na gruncie art. 28 i 29 p.p.s.a. brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony stanowi brak formalny skargi. Sąd w wezwaniu skierowanym do strony powinien wskazać wyraźnie termin do usunięcia tego braku, co w sprawie niniejszej miało miejsce a czego Strona nie wykonała w zakreślonym terminie.

Ustęp 5 art. 30c jednoznacznie stanowi w pkt 2, iż wniesienie skargi niekompletnej powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

W sprawie będącej przedmiotem rozważań skarga Podstawowej Szkoły (...) w K. (...) złożona została do Sądu bez dołączonego dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie dla Dyrektora Szkoły do podpisania i wniesienia skargi oraz do reprezentowania Szkoły w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponieważ zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga musi odpowiadać wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym Sąd uznał, iż skarga bez załączonego do niej umocowania do jej podpisania i do reprezentacji Strony przed sądem jest skargą niekompletną w rozumieniu art. 30c. ust. 5 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Powyższe, w ocenie Sądu, skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.