Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647390

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 188/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi L K na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty; postanawia: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę L K na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...)

Pismem z 17 lipca 2009 r. złożonym w tym samym dniu osobiście w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2009 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 188/09.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, a w wypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym - od dnia doręczenia odpisu sentencji.

Ostatnim dniem do złożenia ww. wniosku z zachowaniem terminu w niniejszej sprawie był dzień 15 czerwca 2009 r. W związku z tym wniosek skarżącego z 17 lipca 2009 r. został złożony z naruszeniem ustawowego terminu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak podstaw do jego uwzględnienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.