Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647389

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1877/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... października 2009 r. Nr... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 listopada 2009 r. strona złożyła skargę na postanowienie opisane w komparycji.

Zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie... zł (słownie:. złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony stronie w dniu 15 grudnia 2009 r. (dowód: k. 10). W zakreślonym terminie, to jest do dnia 22 grudnia 2009 r. brak formalny skargi nie został usunięty (dowód: notatka Oddziału Finansowo-Budżetowego w/m k. 12 verte).

Wobec powyższego na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.