Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1875/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2009 r. Skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony Skarżącemu w dniu 6 stycznia 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k 18 akt sądowych).

W zakreślonym terminie brak formalny skargi w zakresie opłaty nie został usunięty.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.