Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647385

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 187/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. w G. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia... grudnia 2008 r. Nr... w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty wsparcia finansowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 27 lutego 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie wpisu od skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Korespondencja zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona stronie skarżącej w dniu 6 marca 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 39 akt sądowych). W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu (dowód: notatka Oddziału Finansowo-Budżetowego, k. 53 akt sądowych).

W tym miejscu wskazać należy, że w dniu 16 marca 2009 r. strona skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten został wniesiony po upływie siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu przez co nie może skutecznie przerwać biegu tego terminu oraz nie może być prawną przeszkodą do wydania postanowienia o odrzuceniu skargi.

W tej sytuacji i na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.