Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647384

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1869/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 listopada 2009 r. (data nadania pocztowego) skarżąca - A. Sp. z o.o. - wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2009 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Zarządzeniem z 2 grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do podpisania skargi, tj. odpisu pełnego z krajowego rejestru sądowego w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, potwierdzającego takie umocowanie w dacie podpisania i wniesienia skargi - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone 10 grudnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 12 akt sądowych).

Wobec powyższego siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi biegł od 11 grudnia 2009 r. i upłynął z dniem 17 grudnia 2009 r.

Tymczasem przesyłka zawierająca stosowny dokument została nadana w placówce pocztowej w dniu 28 grudnia 2009 r., (k. 21 akt sądowych).

Mając na uwadze, że w zakreślonym terminie brak formalny skargi nie został usunięty, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.