Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1865/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym braku wpisu od skargi sprawy ze skargi J P na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia (...) września 2009 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 października 2009 r. (data nadania pocztowego) J P złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W z dnia (...) września 2009 r., Nr (...)

oraz na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W z dnia (...) września 2009 r. Nr (...)

Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2009 r. skargi zostały rozdzielone. Skarga na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W z dnia (...) września 2009 r., Nr (...) została wpisana pod numer repertorium V SAWa/1865/09.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 2 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie.

Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 9 grudnia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 11 akt sądowych). W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 16 grudnia 2009 r. W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.