Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647381

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1863/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 21 października 2009 r. A. H. wniósł skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) sierpnia 2009 r.

Zarządzeniem z 2 grudnia 2009 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej.

Wezwanie zostało doręczone 9 grudnia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karty 33 akt sądowych). Wpis uiszczono dnia 18 grudnia 2009 r., a więc po terminie, który upłynął z dniem 16 grudnia 2009 r.

Wobec powyższego, kierując się treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu, oraz mając na względzie, iż skarżący nie uiścił w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.