Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 186/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

M. F. wniosła za pośrednictwem Prezesa Agencji Rynku Rolnego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję wyżej wymienionego organu w sprawie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 9 lutego 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie.

Korespondencja zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona stronie skarżącej w dniu 17 lutego 2009 r. (dowód zwrotne potwierdzenie odbioru k. 21 akt sądowych). W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.