Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647374

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1857/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej "p.p.s.a.") - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl przepisu art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżona decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2009 r. została skutecznie doręczona w dniu 17 września 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach adm.), natomiast skarga została złożona przez Skarżącego - za pośrednictwem urzędu pocztowego - w dniu 20 października 2009 r., czyli po upływie omówionego terminu, który upłynął z dniem 19 października 2009 r.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.