Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647371

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1854/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi H. C. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z 8 lutego 2010 r. skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przesłanie wyroku mającego zapaść na rozprawie w dniu 4 marca 2010 r. wraz z uzasadnieniem.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnia, co następuje;

Stosownie do treści przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 1523, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Termin do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę. Sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia wyroku, gdy wniosek złożono po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. lub jeszcze przed ogłoszeniem wyroku. W niniejszej sprawie w dniu złożenia ww. wniosku wyrok w sprawie nie został wydany.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wobec złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed ogłoszeniem wyroku, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.