Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647370

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1853/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia... listopada 2009 r. Nr... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia: zwrócić skarżącemu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy od skargi w wysokości... zł (... złotych), uiszczony w dniu... listopada 2009 r., wpisany do rejestru opłat sądowych... listopada 2009 r., pod poz....

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. W. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia... listopada 2009 r. wskazując, iż przedmiotowa sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W sprawie uiszczono wpis sądowy od skargi w wysokości... zł.

Zgodnie z treścią przepisu art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.