Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647369

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1852/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

R.C. wniósł za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ww. organu w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 1 grudnia 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu, skierowana na adres wskazany w skardze, pomimo tego, że była dwukrotnie awizowana - pierwsze awizo z dnia 10 grudnia 2009 r., powtórne awizo z dnia 18 grudnia 2009 r. - nie została podjęta. Zdaniem Sądu przesyłkę awizowano w sposób prawidłowy, więc należało uznać ją za doręczoną.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo- Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.