Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647368

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1851/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi R.O. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) września 2009 r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodkowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt postanawia: - oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 listopada 2009 r. (data nadania pocztowego) skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) września 2009 r., nr (...).

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek skarżący uzasadnił grożąca mu szkodą. Zaznaczył, iż brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowoduje stały wzrost odsetek od kwoty ustalonej do zwrotu. Wskazał, iż z uwagi na terminy wynikające z ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kwota odsetek może stanowić znaczną wartość w stosunku do kwoty orzeczonej do zwrotu. Podkreślił, iż kwota odsetek może stanowić dodatkowe obciążenie, które byłoby trudne do poniesienia bez uszczerbku dla niego i jego rodziny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków

Instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy. Z reguły wiąże się z obawą wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, zaś jej zastosowanie nie może być poprzedzone merytoryczną oceną zasadności skargi lub obawą wystąpienia jakiejkolwiek straty. Podstawową przesłanką wstrzymania, jest wykazanie we wniosku, niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym ostatnim wypadku, chodzi o taką szkodę (majątkową a także niemajątkową), kiedy nie będzie możliwe przywrócenie stanu pierwotnego, w szczególności jeśli szkoda będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącej lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu lub zdrowiu (v. postanowienie NSA z 20 grudnia 2004 r. Sygn. akt GZ 138/04).

W przedmiotowej sprawie okoliczności podniesione przez skarżącego nie prowadzą do konsekwencji, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Rodzaj obowiązku tj.

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodkowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt nie wywołuje stanu, który byłby nieodwracalny, skoro chodzi o świadczenie pieniężne, którego spełnienie z natury rzeczy jest odwracalne (por. Post. NSA z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GZ 80/09). W sytuacji ewentualnego wzruszenia decyzji administracyjnej przez Sąd istnieje oczywista możliwość zwrotu skarżącemu ww. kwoty orzeczonej w decyzji organu I instancji.

Oceniając wniosek skarżącego w zakresie badania przesłanki dotyczącej niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody należy podnieść, iż skarżący nie wykazał by znajdował się w takiej sytuacji finansowej, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje dla niego znaczną szkodę. Dodatkowo należy wskazać, iż wstrzymanie wykonania decyzji o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 p.p.s.a. nie powoduje skutku w postaci zawieszenia naliczenia odsetek.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wobec braku przesłanek z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.