Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647367

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 185/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. akt: V SA/Wa 1790/08.

Uzasadnienie faktyczne

A. sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła pismem z (...) czerwca 2008 r. za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) maja 2008 r. nr (...), w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z (...) października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt: V SA/Wa 1791/08, odrzucił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą w G. na ww. decyzję Dyrektora Izby Celnej w W., z uwagi na upływ terminu wyznaczonego na usunięcie braków formalnych skargi.

W dniu (...) listopada 2008 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną na ww. postanowienie, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z (...) stycznia 2009 r. uchylił zaskarżone postanowienie uznając, iż usunięcie braków formalnych skargi nastąpiło w terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) lutego 2009 r. wpisano sprawę do repertorium nadając nowy numer V SA/Wa 185/09.

W rozpatrywanej sprawie wysokość kwoty zobowiązania podatkowego jest uwarunkowana decyzją organu celnego w kwestii wysokości długu celnego, która została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą V SA/Wa 1790/08, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 2 lutego 2009 r. oddalił skargę (orzeczenie nieprawomocne).

W związku z powyższym rozstrzygnięcie analizowanej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwana dalej p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z uwagi na fakt, iż kwota zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług zależy od wysokości długu celnego, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. akt: V SA/Wa 1790/08.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.