Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647364

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1847/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F. na działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: - przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2009 r. (data prezentaty Sądu) J. F. wniosła bezpośrednio skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na "postępowanie przeprowadzone przez Urząd Skarbowy w W., w skutek którego zostało naruszone prawo do czynnego udziału strony".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z przepisu tego wynika m.in. funkcja wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw sądowoadministracyjnych w granicach swojej właściwości miejscowej.

W związku z powyższym Sąd, do którego wpłynęła skarga, jest zobowiązany z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W przedmiotowej sprawie zachodzi taka okoliczność, która umożliwiała by przekazanie sprawy innemu właściwemu sądowi administracyjnemu z urzędu na podstawie art. 59 § 1 ww. ustawy.

W niniejszej sprawie skarga J. F. dotyczy działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w W., więc siedziba tego organu znajduje się na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.), właściwym dla obszaru województwa śląskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W związku z powyższym - w świetle przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zaistniały przyczyny do przekazania niniejszej sprawy innemu sądowi administracyjnemu.

Na marginesie Sąd stwierdza, iż w dniu 30 grudnia 2009 r., wpłynęło pismo skarżącej J. F., w którym wnosi o doręczenie odpisu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 30 października 2009 r., dotyczącego przekazania skargi J. F. zgodnie z właściwością Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w W. Z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przedmiotowym postanowieniem doręczonym skarżącej z urzędu uczynił zadość jej wnioskowi, nie podjął czynności, o które wniosła skarżąca.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.