Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892926

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2011 r.
V SA/Wa 1843/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sędziowie WSA: Dorota Mydłowska (spr.), Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi J. T. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.