Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763855

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 1806/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 kwietnia 205 r. M. (dalej jako skarżący) wniosło skargę do tut. Sądu zwracając się m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2015 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Prezesa Zarządu PFRON nakazującą skarżącemu zwrot środków Funduszu przekazanych w 2010 r. w łącznej kwocie (...) zł wraz z naliczonymi odsetkami, które to środki następnie zostały przekazane i wypłacone firmie A. sp. z o.o. (dalej jako P.) oraz odsetek od środków Funduszu wypłaconych K. M. oraz I.M. z przeznaczeniem na (...).

Zdaniem strony skarżącej uzasadnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. jest sytuacja prawna i finansowa (...) jako jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, która wydatkuje limitowane środki przyznane przez (...) na opłacenie (...) oraz również limitowane środki z budżetu M. przeznaczone wyłącznie na obsługę (...).

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał również, że w konsekwencji wykonania skarżonej decyzji będzie zmuszony zażądać od P. zwrotu kwoty (...) zł wraz z odsetkami, co doprowadzić może jego zdaniem do likwidacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tej firmie. Wyjaśnił, iż aktualnie żądanie zwrotu od firmy P. przedmiotowej kwoty może nawet spowodować upadłość firmy i likwidację wszystkich miejsc pracy, co byłoby sprzeczne z celem ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podkreślił jednocześnie, iż firma ta znana jest z szeregu działań z zakresu odpowiedzialności biznesu.

Do wniosku dołączono m.in. pismo dot. sytuacji ekonomicznej i stanu zatrudnienia w firmie P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jednolity z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie Sąd powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też nie wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Jednakże wykazanie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. np. post. NSA: z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt FZ 474/04; z dnia 6 listopada 2009 r., sygn. akt II OZ 975/09; z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OZ 692/11; z dnia 8 kwietnia 2012 r., sygn. akt II GZ 132/12; z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. akt II OSK 1651/13 dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa przy rozpoznawaniu przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody należy przyjąć, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04 dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl)

Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 182/10 niepubl.)

Oceniając wniosek strony, przy uwzględnieniu podniesionych w nim okoliczności, należało uznać, iż skarżący uprawdopodobnił, że wykonanie zaskarżonej decyzji na obecnym etapie postępowania, może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu zwrot na rzecz PFRON przekazanych urzędowi środków wraz z należnymi odsetkami może znacząco utrudnić realizację zadań skarżącego wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 tekst jednolity z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 tekst jednolity z późn. zm.) m.in. poprzez ograniczenie puli środków przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. Tym samym ewentualne wykonanie zaskarżonej decyzji doprowadzić może do wyrządzenia znacznej szkody o charakterze finansowym w funkcjonowaniu (...), a przez to wpływać pośrednio na sytuację majątkową podmiotów (...). Sąd wziął pod uwagę wysokość podlegającego zwrotowi świadczenia - zgodnie z treścią upomnieniem nr (...) (w aktach sprawy) kwota główna wraz z odsetkami obliczonymi na dzień (...) czerwca 2013 r. wynosi (...) zł, jak również okoliczność, iż (...) wydatkuje limitowane środki przyznane przez (...) na opłacenie (...).

Jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 20 grudnia 2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt II OZ 1131/12 (dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl): "zasadność udzielenia ochrony tymczasowej należy rozpatrywać nie tylko w kontekście interesu strony, ale również w zakresie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków osobom trzecim".

Należy zauważyć, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie daje również podstawy do twierdzenia, iż wykonanie skarżonej decyzji i w konsekwencji dochodzenie przez skarżącego zwrotu kwoty (...) zł wraz z należnymi odsetkami od firmy P., spowoduje znaczną szkodę po stronie spółki. Znajdujące się w aktach sprawy pismo dot. sytuacji ekonomicznej i stanu zatrudnienia w firmie P. wskazuje, iż w działalności spółki znaczące miejsce miało zawsze zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W roku 2013 i 2014 Spółka ograniczyła swoje koszty, zredukowała zatrudnienie do (...) osób w tym (...) osób niepełnosprawnych. Obowiązek zwrotu kwoty przekazanego spółce świadczenia, które przeznaczone było właśnie na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych niewątpliwie spowoduje konieczność redukcji zatrudnienia w P., a być może również likwidację spółki.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.