Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2905515

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2011 r.
V SA/Wa 1789/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Beata Krajewska (spr.), Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi S. L. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... czerwca 2011 r. nr... w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.