Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 1789/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lutego 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1789/09 odrzucające skargę kasacyjną L. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 stycznia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1789/09 w sprawie ze skargi L. Z. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia... września 2009 r. nr... w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw; postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 19 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną złożoną osobiście przez L. Z. (zwanego dalej: skarżącym) jako nie odpowiadającą wymogom wynikającym z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Pismem z... marca 2010 r. (data nadania) skarżący złożył skargę, jak oświadczył, na niesprawiedliwe rozpatrzenie jego sprawy.

Wobec nieokreślenia charakteru pisma z... marca 2010 r. zarządzeniem z... marca 2010 r. skarżący został wezwany o sprecyzowanie, czy pismo to należy traktować jako zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 19 lutego 2010 r., czy jako inne pismo procesowe w sprawie.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący pismem z... kwietnia 2010 r. (data złożenia w Sądzie) oświadczył, iż pismem z... marca 2010 r. złożył zażalenie.

Zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3 art. 175 p.p.s.a.

Pismem z... lutego 2010 r. (karta...akt sądowych) dołączonym do postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej skarżący został poinformowany o wymogach dotyczących sporządzenia zażalenia. Powyższe pismo zostało doręczone skarżącemu... marca 2010 r. (dowód: k-... akt sądowych).

Pomimo właściwego pouczenia o przysługującym środku odwoławczym zażalenie L. Z. zostało sporządzone przez samego skarżącego.

Mając zatem na uwadze, iż zażalenie nie odpowiada wymogom określonym w przepisie art. 194 § 4 p.p.s.a., tj. nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.