Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992607

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
V SA/Wa 1744/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: - oddalić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.