V SA/Wa 1736/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2987906

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r. V SA/Wa 1736/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w M. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie postanawia odrzucić skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.