Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756570

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 r.
V SA/Wa 1721/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie akt sprawy wynika, że decyzją z (...) lutego 2015 r. Nr (...), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła zaległość w płatności opłaty abonamentowej za okres od 1 września 2013 r. do 3 lipca 2014 r. w wysokości 192,56 zł wraz odsetkami.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. do tutejszego Sądu została przekazana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji skarga na powyższą decyzję, sporządzona przez M. Z., jednak nie została ona podpisana.

Z uwagi na powyższy brak zarządzeniem Sądu z 16 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 22 kwietnia 2015 r. wezwał stronę skarżącą do podpisania skargi i odesłania do Sądu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 28 kwietnia 2015 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem 5 maja 2015 r.

Strona skarżąca nadała przesyłkę zawierającą podpisaną skargę w dniu 7 maja 2015 r., tak więc po upływie terminu na wykonanie zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. tekst jednolity), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W związku z tym, że skarżący usunął brak formalny skargi w dniu 7 maja 2015 r., a zatem po upływie wyznaczonego terminu, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.