Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2227382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2016 r.
V SA/Wa 1690/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) w (...) na decyzję Ministra Rozwoju z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenia (...) w (...) złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzje opisaną w komparycji niniejszego postanowienia.

W dniu 23 grudnia 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) wpłynęło do Sądu pismo stowarzyszenia, w którym to cofnęło skargę na ww. decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli Skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu ww. pismo o cofnięciu skargi nie zmierza do obejścia prawa, a w związku z tym Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.