Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2005 r.
V SA/Wa 1670/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. PTH (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu połowę wpisu sądowego w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych);

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. nr (...)

Pismem z 13 stycznia 2005 r. skarżący skargę cofnął.

W tej sytuacji wydanie wyroku stało się zbędne i dlatego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.