Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2004 r.
V SA/Wa 1665/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Jóźków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Ż. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego postanawia-stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę niniejszą przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu UZASADNIENIE Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. W § 3 ww. przepisu ustawodawca dopuścił ze względów celowościowych możliwość innego określenia właściwości miejscowej wojewódzkiego sądu administracyjnego w drodze rozporządzenia wydanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72. poz. 653) rozpoznawanie spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w których stroną skarżącą są osoby zamieszkałe poza obszarem właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości osoby te zamieszkują. Natomiast w myśl przepisu § 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) sądem właściwym dla obszaru województwa lubuskiego i wielkopolskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W niniejszej sprawie Teofil Żdżarski, który pismem z dnia 20 kwietnia 2004 r. złożył skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zamieszkuje w Poznaniu. Mając powyższe na uwadze, niniejsza sprawa powinna być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Z tego względu, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji. Z/:odpis postanowienia doręczyć stronom z pouczeniem o przysługującym zażaleniu

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. W § 3 ww. przepisu ustawodawca dopuścił ze względów celowościowych możliwość innego określenia właściwości miejscowej wojewódzkiego sądu administracyjnego w drodze rozporządzenia wydanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72. poz. 653) rozpoznawanie spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w których stroną skarżącą są osoby zamieszkałe poza obszarem właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości osoby te zamieszkują. Natomiast w myśl przepisu § 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) sądem właściwym dla obszaru województwa l. i w. jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W niniejszej sprawie T. Z który pismem z dnia 20 kwietnia 2004 r. złożył skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zamieszkuje w (...)

Mając powyższe na uwadze, niniejsza sprawa powinna być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Z tego względu, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.