Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
V SA/Wa 1663/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sędziowie WSA: Barbara Mleczko-Jabłońska, Asesor sądowy w Danuta Dopierała (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2005 r. ze skargi M. M. - (...) L. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe;

2)

nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić na rzecz M. M. - (...) L. w W. kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu połowy wpisu sądowego uiszczonego (...) września 2004 r. i wpisanego (...) września 2004 r. do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 14 kwietnia 2005 r. skarżący cofnął skargę, wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę i jego oświadczenie w tej kwestii jest, co do zasady, wiążące dla sądu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za skuteczne i dlatego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie. O zwrocie kosztów sądowych orzeczono zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 powołanej ustawy.