Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2005 r.
V SA/Wa 1661/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Marzenna Zielińska (spr.).

Sędziowie: NSA-Piotr Piszczek, WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2005 r. sprawy ze skargi M. M. (...) w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, zastosowanej stawki celnej oraz wymiaru cła postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący do protokołu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2005 r. oświadczył, iż cofa skargę wniesioną na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2004 r., nr (...), a pełnomocnik organu przychylił się do stanowiska skarżącego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd stwierdził, iż w sprawie żadna z przesłanek, z powodu których należałoby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne nie zachodzi. W tej sytuacji cofnięcie skargi należało uznać za skuteczne i na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 cytowanej ustawy postanowiono jak w sentencji.