Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001878

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
V SA/Wa 1642/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sędziowie WSA: Michała Sowiński (spr.), Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy z tytułu nienależnie pobranych płatności; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.