Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2004 r.
V SA/Wa 159/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia M. Rysz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - J. Sp. z o.o. w W. pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. złożyła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. nr jw. z (...).12. 2003 r. które zostało jej doręczone 8 grudnia 2003 r.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skarżąca wniosła skargę dopiero w dniu 8 stycznia 2004 r. (data stempla pocztowego na kopercie k 32), a więc z uchybieniem przewidzianego przepisami 30- dniowego terminu.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.