Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 r.
V SA/Wa 157/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia... listopada 2014 r. Nr.. w przedmiocie zwrotu podania o umorzenie należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 marca 2015 r. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie... złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 30 marca 2015 r., a więc termin do uiszczenia wpisu mijał z dniem 7 kwietnia 2015 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (karta 23 verte akt sądowych) wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jednolity) Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W terminie zakreślonym przez Sąd nie został uiszczony wpis od skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.