Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 marca 2004 r.
V SA/Wa 157/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Madalińska-Urbaniak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarga w niniejszej sprawie została wniesiona w dniu 22 stycznia 2004 r. Poprzedniego dnia-21stycznia strona wniosła skargę na tę samą decyzję Dyrektora Izby Celnej. Wobec powyższego Dyrektor Izby celnej w W. przekazał skargę niniejszą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Za sygnaturą akt V SA/Wa 85/04 został zarejestrowana skarga "B." na tę samą decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, jeśli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.