Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892924

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
V SA/Wa 1563/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Krajewska, Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania zażalenia w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.