Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2004 r.
V SA/Wa 156/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Wrzesińska-Jóźków (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia E. Jóźków (spr.), Sędziowie" po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektor Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie: Wartość celna towaru postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

postanowienie Dnia 23 marca 2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący - sędzia NSA - Ewa Jóźków po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G.

na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...)

w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

postanawia

-

odrzucić skargę - Uzasadnienie Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej zwanej p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skarżący pokwitował odbiór decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2003 r. w dniu 11 grudnia 2003 r. Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 12 stycznia 2004 r. Skarga na powyższą decyzję została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 15 stycznia 2004 r., a więc po upływie 30-dniowego terminu określonego w powołanym wyżej przepisie.

W tej sytuacji skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy p.s.a.).