Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614858

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2018 r.
V SA/Wa 1544/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Zwolenik.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura (spr.), Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. sprawy ze skargi Szpitala (...) Sp. z o.o. w W. na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną informacją z (...) sierpnia 2018 r. nr (...) (...) Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) powiadomiła S. Sp. z o.o. w W. o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie dokonanej przez MJWPU w dniu (...) lipca 2018 r. nr (...).

Zaskarżona informacja została wydana w następujących okolicznościach:

S. złożył projekt nr (...) pt. "(...)" Projekt miał być realizowany z partnerem w postaci poz. w C.

Pismem z (...) lipca 2018 r. nr (...), MJWPU poinformowała, że złożony przez S. wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, ale nie został skierowany do dofinansowania.

Organ wskazał, że w wyniku oceny projektu dokonanej przez członków komisji oceny projektów (KOP), projekt uzyskał pozytywną ocenę w kryteriach dostępu, kryteriach merytorycznych ogólnych oraz uzyskał 36 pkt z 49 punktów możliwych do zdobycia w ramach konkursu (...), Działanie 6.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia ", Typ projektów: "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z (...) oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia".

Tym samym ze względu na ustalony w konkursie poziom alokacji na konkurs, wniosek nie został przyjęty do dofinansowania.

Organ wskazał, że szczegółowe uzasadnienie oceny poszczególnych kryteriów wyboru projektów, zawierają karty oceny, których kopie przekazał w załączeniu.

Z treści wspomnianych kart wynikało, że obydwaj oceniający kryteria nr 8, i 10 ocenili na 0 pkt, w sytuacji gdy z treści Kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu wynika, że za wspomniane kryteria można było otrzymać maksymalnie odpowiednio: 3 i 2 pkt Oceniający swoją punktację uzasadnili faktem, że w zakresie ocenianych, spornych kryteriów tj. kryterium nr;

8 - warunek dotyczący realizowania przez podmioty świadczące podstawową opiekę zdrowotną znajdujące się na terenie powiatu, w których wskaźnik liczby świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności jest wyższy niż wartość dla województwa - był zgodnie z Mapą potrzeb zdrowotnych w poz. w C. w 2014 r. niższy niż średnia w województwie - jakkolwiek zgodnie z danymi podanymi we wniosku za 2017 r. był wyższy;

10 - warunek dotyczący tego, że projekt będzie realizowany przez podmiot świadczący podstawową opiekę zdrowotną znajdujący się na terenie powiatu, w którym wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej jest poniżej średniej dla województwa - był zgodnie z Mapą potrzeb zdrowotnych dla poz. C. wyższy niż średnia w województwie.

S. odwołał się od oceny projektu zawartego we wniosku. W proteście przedstawił zarzuty dotyczące niewłaściwej jego zdaniem oceny kryteriów nr 8 i 10, wskazując, że jego zdaniem spełnił warunki opisane w obydwu kryteriach, jak również udzielił właściwej informacji o tym w Studium Wykonalności.

W szczególności wnioskodawca podkreślił, że dla kryteriów merytorycznych - szczegółowych nr: 8.dla poz. - Liczba świadczeń, 9 dla poz. - Grupy wiekowe, a także dla kryterium merytorycznego - szczegółowego 10 dla poz. -Nagła opieka medyczna, organizator konkursu MJWPU, nie wskazał źródła weryfikacji wskaźników dla ww. kryteriów, zatem (...) września 2017 r., wystąpił z zapytaniem do MJWPU (Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich-dop. Sądu) "z prośbą o udzielenie informacji, na podstawie jakiego źródła będzie oceniany wskaźnik kryterium 8 oraz 9".

(...) września 2017 r., MJWPU (Punkt Informacyjny dop. Sądu) udzieliła odpowiedzi na powyższe zapytanie wskazując, iż "w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 8 i 9 wskaźniki rozpatrywane będą na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Okoliczność tę dla wspomnianych kryteriów merytorycznych nr 8 i nr 9, potwierdził również pracownik MJWPU podczas rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku, które to rozmowy są nagrywane i istnieje możliwość ich odtworzenia i weryfikacji.

W związku z powyższym (...) października 2017 r. S. zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddział Wojewódzki w W., o "podanie danych dotyczących:

- wskaźnika liczby świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności dla powiatu (...),(...),(...);

- udziału świadczeń lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat oraz 65+ dla powiatu (...), (...), (...);

- wskaźnika wykorzystania nagłej opieki medycznej dla powiatu (...) (...), (...); "

Po uzyskaniu danych statystycznych z NFZ, S. dokonał wyboru odpowiedniego partnera projektu, którym stał się poz. w C., a uzyskane dane potwierdzające spełnienie kryteriów zostały wskazane we wniosku i Studium Wykonalności.

Wnioskodawca stwierdził, że odpowiedź MJWPU z dnia (...) września 2017 r. oraz przeprowadzona rozmowa telefoniczna z pracownikiem MJWPU, były kluczowe dla niego w ocenie realnych szans pozyskania wsparcia, a także doboru odpowiedniego partnera do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu. Na etapie przygotowania koncepcyjnego projektu brani byli bowiem pod uwagę partnerzy z trzech powiatów: (...),(...),(...).

W konsekwencji wnioskodawca podkreślił, że oczekuje podwyższenia punktacji w kryteriach nr 8 i 10 o 5 punktów, co spowoduje, że łączna ocena wnioskowanego projektu wyniesie 41 punktów, zamiast 36 punktów, przyznanych przez oceniających. Oznacza to, że projekt znalazłby się na liście projektów skierowanych do dofinansowania, biorąc pod uwagę "Listę pozytywnie ocenionych projektów" opublikowaną (...) lipca 2018 r., gdzie minimalna liczba punktów, gwarantująca dofinansowanie, wyniosła 38 punktów.

MJWPU po rozpoznaniu protestu pismem z (...) sierpnia 2018 r. wskazała, że na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, dokumentacji związanej z jego oceną oraz po przeanalizowaniu argumentacji wnioskodawcy przedstawionych w środku odwoławczym stwierdza, że brak jest podstaw do uwzględnienia protestu.

Organ wskazał, że w odniesieniu do kryterium nr 8 i 10 ocena tych kryteriów, została dokonana na podstawie danych wynikających z Map potrzeb zdrowotnych (2014 r.). W odniesieniu do kryterium nr 8 dla poz. -Liczba świadczeń, z danych z mapy wynika, że projekt będzie realizowany przez podmiot świadczący podstawową opiekę zdrowotną znajdujący się na terenie powiatu (powiat (...)), w którym wskaźnik liczby świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności jest niższy niż wartość dla województwa. W zakresie kryterium nr 10 - dla POZ- Nagła opieka medyczna, z Mapy potrzeb zdrowotnych wynika, że wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej wynosi 40,9, co jest powyżej średniej dla województwa (...) (31,00). Jak dodatkowo zauważył jeden z oceniających, w W. wskaźnik wynosi 34,5, co jest powyżej średniej dla województwa (...). Organ zauważył, że danych wynikających z map wnioskodawca nie kwestionuje.

Wskazał, ż przedmiotem zastrzeżeń protestującego jest fakt, iż punkt odniesienia dla oceny stanowią dane wynikające z Map potrzeb zdrowotnych (2014 r.) zamiast danych pozyskanych przez niego z NFZ za rok 2017 r., które przedstawia m.in. w złożonym proteście. Organ stwierdził, że jest prawdą, że w opisach spornych kryteriów i zasadach ich punktacji brak jest odesłania do danych wynikających z Map potrzeb zdrowotnych (2014 r.), jednakże nie oznacza to, że punktem odniesienia do oceny tych kryteriów mogą być dane wskazane przez wnioskodawcę.

Zauważył, że MJWPU dokonując oceny tych kryteriów odnosiła się do danych wynikających ze wspomnianych Map potrzeb zdrowotnych (2014 r.), a Eksperci dokonujący oceny kierowali się tą zasadą przy ocenie wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursu. Odejście od tej zasady na etapie rozpatrywania środka odwoławczego stanowiłoby poważne naruszenie zasady równego traktowania uczestników konkursu. Wskazał, że Mapy potrzeb zdrowotnych, są oficjalnym dokumentem Ministerstwa Zdrowia, zamieszczonym na jego stronach internetowych, a bezpośrednie odesłanie do nich znajduje się w Regulaminie konkursu.

W odniesieniu natomiast do informacji mailowej otrzymanej przez Wnioskodawcę dn. (...).09.2017 r. z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, na którą powołuje się Protestujący, podkreślił, iż znajduje się tam wyraźna adnotacja cyt.: informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń (...). Tak więc informacja otrzymana przez wnioskodawcę we wspomnianej wiadomości mailowej nie będzie przedmiotem analizy na etapie procedury odwoławczej. Tym samym uznał protest za bezzasadny.

Od rozstrzygnięcia protestu wnioskodawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, wnosząc o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, tym samym wnosząc o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania sądowego (w tym kosztów zastępstwa procesowego) według norm przepisanych. Wnioskodawca zarzucił rozstrzygnięciu naruszenie:

a)

art. 37 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy wdrożeniowej tj. kryterium nr 8 regulaminu dla poz. - Liczba świadczeń, poprzez dokonanie weryfikacji wskaźnika w ramach tego kryterium merytorycznego, na podstawie Map potrzeb zdrowotnych (dane za 2014 r.)., mimo, iż zgodnie z informacją uzyskaną w dniu (...) września 2017 r., MJWPU udzieliła odpowiedzi na to zapytanie z dnia (...) września 2017 r. wskazując, iż "w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 8 i 9 wskaźniki rozpatrywane będą na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia", co doprowadziło do negatywnej oceny merytorycznej wniosku skarżącego;

b)

art. 37 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy wdrożeniowej tj. kryterium nr 10 regulaminu dla POZ- Nagła opieka medyczna, poprzez dokonanie weryfikacji tego wskaźnika, na podstawie Map potrzeb zdrowotnych (dane za 2014 r.)., mimo, iż zgodnie z informacją uzyskaną w dniu (...) września 2017 r., MJPPU udzieliła odpowiedzi na to zapytanie z dnia (...) września 2017 r. wskazując, iż "w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 8 i 9 wskaźniki rozpatrywane będą na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia", co doprowadziło do negatywnej oceny merytorycznej wniosku skarżącego;

c)

art. 37 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy wdrożeniowej tj. Rozdziału 15 Regulaminu Konkursu, poprzez poinformowanie wnioskodawców o możliwości uzyskania dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie, podczas gdy wnioskodawca zwrócił się na podstawie powyższego punktu o udzielenie dodatkowych informacji i dokonał wyboru partnera na podstawie pisemnych informacji uzyskanych z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, które to informacje zostały pominięte przez MJWPU na etapie rozpatrywania wniosku, co doprowadziło do negatywnej oceny merytorycznej wniosku skarżącego;

d)

art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej poprzez prowadzenie procedury z naruszeniem zasady obligującej MJWPU do prowadzenia procedury w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnienia wnioskodawcom równego dostępu do informacji poprzez przekazanie wnioskodawcy błędnych informacji iż "w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 8 i 9 wskaźniki rozpatrywane będą na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia", podczas gdy, MJWPU dokonała weryfikacji wskaźnika w ramach kryterium merytorycznego nr 8 i 10, na podstawie Map potrzeb zdrowotnych (dane za 2014 r.)., co doprowadziło do negatywnej oceny merytorycznej wniosku skarżącego;

e)

art. 37 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej poprzez poinformowanie wnioskodawców o możliwości uzyskania dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie, podczas gdy wnioskodawca zwrócił się na podstawie powyższego punktu o udzielenie dodatkowych informacji i dokonał wyboru partnera na podstawie pisemnych informacji uzyskanych z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, które to informacje zostały pominięte przez MJWPU na etapie rozpatrywania wniosku, co doprowadziło do negatywnej oceny merytorycznej wniosku skarżącego;

f)

art. 53 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, poprzez nieuwzględnienie protestu i podtrzymanie negatywnej oceny projektu, podczas gdy uwzględnienie powyższych zarzutów winno skutkować stwierdzeniem, że projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów pozwalających uzyskać dofinansowanie.

W uzasadnieniu skargi skarżący w sposób szczegółowy przedstawił swoje działania przeprowadzone przez niego przed złożeniem wniosku celem przygotowania go w sposób zapewniający jego pozytywną ocenę skutkującą przyjęciem go do dofinansowania oraz przebieg postępowania przed MJWPU w zakresie oceny wniosku a następnie rozpatrzenia protestu. Wskazał na argumenty, które w jego ocenie przemawiają za niewłaściwą, niezgodną z prawem oceną wniosku. Podkreślił, że ocena wniosku została przeprowadzona w sposób wskazujący, że w jej trakcie naruszono zasady rzetelnego, bezstronnego oraz przejrzystego działania ze strony organu.

Wskazał, że zasada przejrzystości reguł oceny projektów ma charakter instrumentalny w stosunku do zasady równości, formułując wobec instytucji zarządzającej nakaz jasnego, precyzyjnego i dostępnego dla wszystkich wnioskodawców (beneficjentów) określenia kryteriów kwalifikowania projektów. Przejrzystość realizuje się przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów.

W związku z powyższym stwierdził, że w ramach prowadzonej procedury została naruszona zasada uprawnienia strony do wyboru projektu, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnienia wnioskodawcom równego dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Skarżący, zgodnie z treścią regulaminu, w którym został pouczony o możliwości uzyskania dodatkowych wyjaśnień, takowych wyjaśnień zasięgnął oraz zgodnie z ich treścią i pouczeniem sporządził oraz przygotował wniosek o dofinansowanie celem uzyskania jak największej ilości punktów, umożliwiających zakwalifikowanie do uzyskania dofinansowania. Powoduje to konieczność uwzględnienia protestu.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Skarga nie jest zasadna.

Na wstępie wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przede wszystkim ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programu w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm. -ustawa wdrożeniowa) jak również dokumentacja konkursowa przewidziana dla przeprowadzenia konkursu (...), w tym głównie Regulamin konkursu i Kryteria wyboru projektów w ramach wskazanego wyżej konkursu.

Na wstępie należy wskazać, że spór w sprawie dotyczy oceny, czy organ prawidłowo rozpatrzył protest skarżącego wniesiony w wyniku negatywnej oceny merytorycznej złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu nr (...) w ramach RPO WM 2014-2020, a w konsekwencji czy właściwie dokonał oceny złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie.

Jest bezsporne, że skarżący kwestionuje zasadę oceny spornych kryteriów merytorycznych szczegółowych nr 8 i 10, których treść jak również punktacja zostały wskazane w Kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu. Wskazuje, że w Kryteriach wyboru w odniesieniu do kryteriów nr 8,9, 10, nie odwołano się do konkretnego źródła, w oparciu o które oceniający projekty będą tego dokonywać w przeciwieństwie do innych kryteriów, w odniesieniu do których źródło takie było wskazane. Tym samym stwierdził, że podjął niezbędne kroki ażeby w myśl zapisów § 18 Regulaminu konkursu uzyskać wiążącą informację wskazaną mu przez upoważniony podmiot i ją uzyskał, co pozwoliło na podanie we wniosku danych statystycznych (wskaźników) ze wskazanego źródła informacji, do czego tym samym był uprawniony. Uznaje więc, że brak uwzględnienia przez oceniających projekt a w konsekwencji także przez organ, danych uzyskanych z NFZ, podanych przez niego we wniosku, jest złamaniem zasad prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Skarżący wskazał, że nie może ponosić konsekwencji za to, że posłużył się danymi uzyskanymi zgodnie z Regulaminem.

Sąd zauważa, że konstruując zarzuty skargi i zarzucając zasadę oceny a w konsekwencji prawidłowość punktacji przyjętej za właściwą przez oceniających i organ, skarżący jednocześnie nie zarzuca, że dane liczbowe pochodzące z kwestionowanego przez niego dokumentu (źródła) czyli z Mapy potrzeb zdrowotnych za 2014 r. są błędne.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanowiska skarżącego zajmowanego konsekwentnie w proteście i w skardze należy wskazać, że Sąd nie podziela go i uznaje za nieprawidłowe.

Na wstępie Sąd zauważa, że jest prawdą, że w Kryteriach wyboru projektów w odniesieniu do spornych kryteriów (nr 8 i 10 jak również kryterium nr 9, którego dotyczyło m.in. zapytanie skierowane do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich), nie ma przy ich opisie wskazania skąd pochodzić będą dane konieczne do ich oceny - w przeciwieństwie do wielu innych, przy których takie wskazanie zawarto. Nie powoduje to jednak możliwości uznania, że dokonana przez oceniających ocena tych kryteriów była dokonana niewłaściwie. Należy bowiem wskazać, że już w ogłoszeniu o naborze wniosków wskazano, że projekty oceniane będą w oparciu o (...) oraz Mapy potrzeb zdrowotnych. Ogłoszenie to zawierało także wskazanie dokumentacji konkursowej, z którą należy się zapoznać jak również miejsca ich umieszczenia. Dane te były zatem wiadome wszystkim potencjalnym wnioskodawcom na etapie przed złożeniem wniosku. Informacje dotyczące tego w jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty będą oceniane projekty złożone w konkursie, zostały również wskazane wprost w pkt 1.5 (str.7) Regulaminu, w zapisie 2 "Typy projektów" pkt 21 Regulaminu (str.8), w których podano, że w ramach konkursu będą wspierane projekty zgodne z (...) oraz Mapami potrzeb zdrowotnych. W zapisach Regulaminu w jego postanowieniach końcowych pkt 17 (str. 34), podano także, że ponadto należy zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronach internetowych, wśród których wskazano (...) na lata 2014-2020 oraz Mapy potrzeb zdrowotnych.

Zapisy te wyraźnie w ocenie Sądu wskazują, że skoro przy spornych kryteriach, nie znalazły się konkretne wskazania, skąd mają pochodzić potrzebne dane, to bez wątpienia w grę mogły wchodzić tylko dokumenty, które wskazano w dokumentach konkursowych jako mające zastosowanie przy wyborze projektów. Tym samym więc skoro dane statystyczne (wskaźniki) dotyczące ilości przeprowadzanych interwencji medycznych zarówno w poz. jak i AOS zawarte są w Mapach potrzeb zdrowotnych, to w tych dokumentach należało poszukiwać danych obrazujących zakres działalności S. jak i jego potencjalnego partnera. Okoliczność ta powoduje, że skarżący zdaniem Sądu, nie był zmuszony do poszukiwania dodatkowej informacji w tym zakresie. Dokumenty w postaci map, są znane placówkom medycznym i jak trafnie zauważył organ, są dokumentami urzędowymi, ogłaszanymi przez Ministerstwo Zdrowia na jego stronie internetowej, zatem dostęp do nich jest możliwy dla każdego zainteresowanego. Nie można zatem uznać, że strona, która dysponowała przed złożeniem wniosku dokumentami konkursowymi, których zapisy były znane wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosku w jednakowym stopniu, może tłumaczyć się brakiem jasności czy przejrzystości tych dokumentów. Zdaniem Sądu mimo tego, że faktem jest, że strona przed złożeniem wniosku uzyskała z Punktu Informacyjnego wskazanego w Regulaminie jako uprawnionego do udzielania dodatkowych informacji, błędną informację o tym, że może (w odniesieniu do kryterium 8 i 9) podać dane statystyczne pochodzące z NFZ, nie może ona w związku z tym powoływać się na ten fakt jako przesądzający o niewłaściwej ocenie złożonego przez nią wniosku. Należy oczywiście uznać, że taka błędna informacja nie powinna się zdarzyć, ale trzeba zauważyć, że została ona pozyskana na etapie przed złożeniem wniosku i nie pochodziła od organu, w którego kompetencjach leży ocena projektu. Organem takim nie jest także pracownik MJWPU, który udzielił informacji telefonicznej. Oceny wniosku dokonuje się jedynie w sposób wskazany w Regulaminie w pkt 9 i została ona dokonana, tak jak została przeprowadzona procedura odwoławcza zgodnie z pkt 10 Regulaminu i ustawą wdrożeniową. Nie można zgodzić się z tym, że błędna informacja udzielona przed złożeniem wniosku miałaby narzucać sposób późniejszej oceny spornych kryteriów przez oceniających. Zauważyć przy tym należy, że wspomniana błędna informacja z (...) września 2017 r. dotyczyła kryteriów nr 8 i 9, a zatem nie dotyczyła kryterium nr 10, zaś ocena kryterium nr 9 jako pozytywna dla wnioskodawcy, nie była kwestionowana przez stronę w proteście, przy czym zaznaczenia wymaga, że kryterium to również było ocenione przez pryzmat danych z Mapy potrzeb zdrowotnych. Regulamin tak jak Kryteria wyboru, zawierał wskazanie kryteriów oceny projektów i ich znaczenia, ponieważ określił te kryteria, sposób ich oceny - 0/1 ich punktację i ich znaczenie dla oceny wniosku. To, że w odniesieniu do spornych kryteriów, nie wskazano przy nich, że oceniane będą poprzez dane zawarte w Mapach potrzeb zdrowotnych, nie oznacza, że sposób ten nie był wskazany - o czym była mowa powyżej. Regulamin zawierał także wskazanie sposobu dotyczącego pozyskania dodatkowych informacji, z tym oczywiście zastrzeżeniem, że Sąd uznaje, że strona skorzystała z tej drogi i uzyskała nieprawidłową informację, o czym także była już mowa.

W konsekwencji Sąd uznaje, że zaskarżona informacja (rozstrzygnięcie protestu) zostało dokonane w zgodzie z treścią art. 37 ustawy wdrożeniowej i nie zostały naruszone przepisy art. 41 ust. 2 pkt 7, art. 41 ust. 2 pkt 12 oraz art. 53 ust. 1 i 2 tejże ustawy.

Mając powyższe na uwadze Sąd działając na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.