Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918038

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 1503/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2011 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 czerwca 2011 r. skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2011 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia 25 października 2011 r. tut. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie z uwagi na brak adresu strony skarżącej.

Postanowieniem z 16 lutego 2012 r. tut. Sąd podjął zawieszone postępowanie z uwagi na ustalenie adresu do korespondencji dla strony skarżącej.

W dniu 20 lutego 2012 r. przesłano stronie skarżącej odpis wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 złotych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczone zostało skarżącemu w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. w dniu 9 marca 2012 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo Budżetowego tut. sądu do dnia dzisiejszego należny wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis sądowy, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając zatem powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.