Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549152

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2014 r.
V SA/Wa 1489/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. D. na postanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 18 listopada 2014 r. (data nadania pocztowego) strona skarżąca wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ogłoszonego w dniu 24 października 2014 r.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej: p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, a w wypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym - od dnia doręczenia odpisu sentencji.

Wniosek pełnomocnika skarżącego z 18 listopada 2012 r. (data nadania pocztowego) został złożony z naruszeniem ustawowego terminu, który w niniejszej sprawie upłynął 31 października 2014 r., dlatego też brak jest podstaw do jego uwzględnienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.