Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893225

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lutego 2011 r.
V SA/Wa 1482/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Izabella Janson (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A.Sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty należności celnych oraz kwoty zobowiązania podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.