Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207254

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r.
V SA/Wa 1479/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Zawiślak (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Blankiewicz-Wóltańska, Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2016 r. sprawy ze skargi G. P. na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w W. zawartą w piśmie z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia:

1.

pozostawić skargę bez rozpatrzenia,

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz G. P. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina P. (dalej jako: "skarżąca" lub "strona") pismem z (...) czerwca 2016 r. wniosła skargę na rozstrzygnięcie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (dalej: "MJWPU" lub "organ") zawarte w piśmie z (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Wraz z pismem procesowym z (...) czerwca 2016 r. organ nadesłał potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zwrotnego potwierdzenia odbioru przez skarżącą zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważy, co następuje:

W art. 61 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, dalej jako: "u.z.r.p.") określono szczególne zasady zaskarżenia rozstrzygnięć właściwej instytucji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Stosownie do art. 61 ust. 1 u.z.r.p., w przypadku nieuwzględnienia protestu, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej jako: "p.p.s.a.").

Zgodnie z ust. 2 art. 61 u.z.r.p. skarga wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 u.z.r.p., wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.

W niniejszej sprawie rozstrzygnięcie MJWPU zawarte w piśmie z (...) maja 2016 r., nr (...) informujące o nieuwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej wniosku nr (...) doręczono stronie skarżącej 30 maja 2016 r., co wynika z załączonej do akt sprawy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zwrotnego potwierdzenia jej odbioru (k. 26 akt sądowych). Termin do wniesienia skargi mijał zatem z dniem 13 czerwca 2016 r.

Skargę w niniejszej sprawie złożono natomiast osobiście w siedzibie Sądu 14 czerwca 2016 r., tj. z uchybieniem terminu o którym mowa w art. 61 ust. 2 u.z.r.p.

Na rozprawie, która odbyła się 12 lipca 2016 r., pełnomocnik skarżącej potwierdził zarówno datę doręczenia stronie skarżącej zaskarżonej informacji, jak i datę złożenia skargi w siedzibie Sądu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.r.p. pozostawił skargę bez rozpatrzenia, o czym orzekł w punkcie 1 sentencji.

Zgodnie z art. 64 u.z.r.p. w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Przepis ten nie wyłącza stosowania art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Odpowiednie stosowanie tego przepisu oznacza, że pomimo stosowania innego środka rozstrzygnięcia przewidzianego w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jakim jest pozostawienie skargi bez rozpatrzenia, należy jednak na podstawie wskazanych przepisów zwrócić wpis tak, jak w przypadku odrzucenia skargi, gdyż pozostawienie skargi bez rozpatrzenia wywołuje taki sam skutek jak odrzucenie skargi w zwykłym trybie postępowania przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym uwzględniając art. 64 u.z.r.p. oraz stosując odpowiednio art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w pkt 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.