V SA/Wa 1440/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2406565

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. V SA/Wa 1440/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... czerwca 2017 r. znak... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 sierpnia 2017 r. Skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony Skarżącemu w dniu 25 sierpnia 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k 14 akt sądowych).

Brak formalny skargi w zakresie opłaty został usunięty w dniu 4 września 2017 r., a zatem z uchybieniem zakreślonego terminu, który upłynął w dniu 1 września 2017 r.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.