Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918031

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 marca 2012 r.
V SA/Wa 1428/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Tomasz Zawiślak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym sprawy ze skargi S. O. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.; 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 8 sierpnia 2011 r. S. O. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z 28 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy we wnioskowanym zakresie.

Wyrokiem z 8 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. O. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z (...) maja 2011 r.

Wnioskiem z 8 marca 2012 r. (uzupełnionym na urzędowym formularzu PPF z 23 marca 2012 r.) S. O. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku oraz oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z żoną, utrzymują się z emerytur w łącznej wysokości 1862 złotych. Oświadczył, że nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W poprzednim wniosku o przyznanie prawa pomocy wyjaśnił, że wraz z żoną mieszkają w mieszkaniu syna. Skarżący wskazał, że ponoszą miesięcznie następujące wydatki: opłata za energię elektryczną - 180 zł, gaz - 189 zł, RTV - 17 zł, telefon -29 zł, lekarstwa - 200 zł oraz opał na zimę - 2400 zł. Dodał, że stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy zawodowej i prowadzenie firmy stanowiącej w pewnym okresie podstawę utrzymania jego rodziny.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę opisaną przez skarżącego sytuację rodzinną i majątkową oraz porównując ją z obciążeniem wynikającym z zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika uznać należało, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielania prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wskazany dochód w wysokości ok. 1860 złotych na dwuosobową rodzinę, po uwzględnieniu kosztów związanych z koniecznym utrzymaniem pozwala wyłącznie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych skarżącego i jego żony.

Natomiast wniosek skarżącego w części zwolnienia od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowy. Zauważyć bowiem należy, iż wnioskodawca został już w niniejszej sprawie zwolniony od kosztów sądowych w całości - mocą postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 października 2011 r. o sygn. akt V SA/Wa 1428/11. Przyznane w omawianym zakresie prawo pomocy nie zostało cofnięte ani zmienione, wobec czego stwierdzić należy, iż skarżący jest w sprawie zwolniony z obowiązku partycypowania w kosztach sądowych. Zatem wniosek w tym zakresie należało oddalić.

Z wyłożonych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.