Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918028

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 1409/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku tłumacza o przyznanie wynagrodzenia za tłumaczenie w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany postanawia:

1)

przyznać W. D. wynagrodzenie za wykonanie czynności tłumacza z języka polskiego na język (...) w wysokości 48,09 zł (czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy);

2)

wypłacić kwotę wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 marca 2012 r. tłumacz przysięgły języka (...) W. D. złożył do akt rachunek za tłumaczenie ustne na rozprawie. Złożony dokument należało potraktować jako wniosek o wypłatę wynagrodzenia za wykonane czynności tłumacza podczas rozprawy w dniu 29 marca 2012 r.

Uznając powyższy wniosek za zasadny, na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.