Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001818

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2018 r.
V SA/Wa 138/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński (spr.).

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. sprawy ze skargi P. N. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok

1. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję z (...) listopada 2015 r. ponad kwotę 207.699 zł (dwieście siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);

2. w pozostałej części skargę oddala;

3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz P. N. kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.