Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207228

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 r.
V SA/Wa 1360/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków finansowych z tytułu "Ułatwiania startu młodym rolnikom" postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na wskazaną powyżej decyzję Prezesa ARiMR.

Zarządzeniem z dnia 31 maja 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 (sto) złotych, pod rygorem jej odrzucenia.

W dniu 5 lipca 2016 r. zwrócono się do Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zapytaniem, czy uiszczono kwotę wpisu dla sprawy niniejszej. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że nie zidentyfikowano wpłaty do wskazanej w zapytaniu sprawy (stan na dzień 4 lipca 2016 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało odebrane w dniu 13 czerwca 2016 r. (k. 17). Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 20 czerwca 2016 r. Jak ustalono, do dnia 4 lipca 2016 r. nie zidentyfikowano wpłaty wpisu sądowego do niniejszej sprawy (potwierdzenie powyższego - k. 19v).

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.