Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917339

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2010 r.
V SA/Wa 1353/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sędziowie WSA: Dorota Mydłowska (spr.), Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2010 r. sprawy ze skargi M. Ś. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) Znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.